SIFAT NERAKA

Neraka adalah tempat penyiksaan yang disediakan oleh Allah SWT
di akhirat untuk orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan orang-orang yang durhaka. Di sini, kita akan membicarakan tentang neraka sebagai tempat kebinasaan dan berbagai macam jenis siksaan yang terdapat di dalamnya, agar hal itu membangkitkan kita untuk takut dan berlari dari neraka. Beruntung dengan mendapatkan surga dan selamat dari neraka hanya bisa diperoleh dengan beriman dan beramal shalih serta menjauhi perbuatan syirik dan menghindari tindakan maksiat. Kita memohon kepada Allah SWT
agar beruntung mendapatkan surga dan selamat dari neraka. Dan pembicaraan tentang neraka hanya berdasarkan al-Qur`an dan as-Sunnah yang shahih.

Nama-nama neraka yang terkenal:

Neraka itu satu, memiliki bermacam-macam sifat. Dan di antara nama-namanya yang paling terkenal:

1. An-Naar (api neraka): firman Allah SWT:


14. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan”. QS. Al-Nisa: 14

2. Jahannam: firman Allah SWT:


140. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam Jahannam“. QS. Al-Nisa’: 140

3. Al-Jahiim. Firman Allah SWT:


10. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu adalah penghuni neraka“.
QS. Al-Ma’idah: 10

4. As-Saa’ir: firman Allah SWT:


64. Sesungguhnya Allah mela’nati orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala (neraka)”. QS.Al-Ahzab: 64

5. Saqar: Firman Allah SWT:


48. (Ingatlah) pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka. (Dikatakan kepada mereka): “Rasakanlah sentuhan api neraka!”. QS. Al-Qomar: 48

6. Al-Huthamah: Firman Allah SWT:


4. Sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Huthamah. 5. Dan tahukah kamu apa Huthamah itu? 6. (yaitu) api (yang disediakan) Allah yang dinyalakan”, QS. Al-Humazah: 4-6

7. Lazha: Firman Allah SWT:


15. Sekali-kali tidak dapat, Sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergolak, 16. Yang mengelupas kulit kepala, 17. Yang memanggil orang yang membelakang dan yang berpaling (dari agama)”. QS. Al-Ma’arij:15-17

8. Darul-Bawar: Firman Allah SWT:


28. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan kekafiran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan?, 29. Yaitu neraka jahannam; mereka masuk kedalamnya; dan Itulah seburuk-buruk tempat kediaman“. QS. Ibrahim:28-29.

Nama tempat di neraka:

1. Firman Allah SWT:


7. “Sekali-kali jangan curang, Karena Sesungguhnya Kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin”. QS. Al-Muthaffifiin:7

2. Dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah SAW
bersabda:


“…Dan adapun orang kafir, apabila telah diambil ruhnya dan dibawa ke pintu bumi, penjaga bumi berkata: “Kami tidak menemukan bau yang lebih busuk dari bau ini, maka bau itu menembus sampai ke bagian bumi yang paling bawah.’ HR. Hakim dan Ibnu Hibban. (HR. al-Hakim 1304 dan Ibnu Hibban 3013. dan al-Arna`uth berkata: Isnadnya shahih)

Kekalnya penghuni neraka:

Orang-orang kafir, kaum musyrikin dan golongan munafik kekal di dalam neraka. Adapun orang-orang beriman yang berbuat dosa, maka mereka berada di bawah kehendak Allah SWT. Jika Dia menghendaki, Dia mengampuni mereka. Dan jika Dia menghendaki, Dia menyiksa sejumlah dosa-dosa yang telah mereka kerjakan.

1. Firman Allah SWT:


68. “Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka, dan Allah mela’nati mereka, dan bagi mereka azab yang kekal“. QS. At-Taubah: 68

2. Firman Allah SWT:


48. “Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya“. QS. An-Nisaa: 48

Sifat wajah-wajah para penghuni neraka:

1. Firman Allah SWT:


60. “Dan pada hari kiamat kamu akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah, mukanya menjadi hitam. Bukankah dalam neraka Jahannam itu ada tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri?”. QS. Az-Zumar :60

2. Firman Allah SWT:


40. “Dan banyak (pula) muka pada hari itu tertutup debu, 41. Dan ditutup lagi oleh kegelapan. 42. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka”. QS. ‘Abasa: 40-42

3. Firman Allah SWT:


24. “Dan wajah-wajah (orang kafir) pada hari itu muram, 25. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang amat dahsyat“. QS. Al-Qiyamah :24-25

4. Firman Allah SWT:


2. Banyak muka pada hari itu tunduk terhina, 3. Bekerja keras lagi kepayahan, 4. Memasuki api yang sangat panas (neraka)”. QS. Al-Ghasyiyah: 2-4

5. Firman Allah SWT:


104. Muka mereka dibakar api neraka, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. QS. Al-Mukminin:104

Jumlah pintu-pintu neraka:

Firman Allah SWT:


43. “Dan Sesungguhnya Jahannam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka (pengikut-pengikut syaitan) semuanya. 44. Jahannam itu mempunyai tujuh pintu. tiap-tiap pintu (telah ditetapkan) untuk golongan yang tertentu dari mereka”. QS. Al-Hijr: 43-44

Pintu-pintu neraka ditutup atas penghuninya:

Firman Allah SWT:


8. “Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, 9. (Sedang mereka itu) diikat pada tiang-tiang yang panjang”. QS. Al-Humazah:8-9

Kedatangan api di padang hari kiamat:

1. Firman Allah SWT:


91. “Dan diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang- orang yang sesat“. QS. Asy-Syu’ara`:91.

2. Firman Allah SWT:


21. “Jangan (berbuat demikian). apabila bumi digoncangkan berturut-turut, 22. Dan datanglah Tuhanmu; sedang malaikat berbaris-baris. 23. Dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahannam; dan pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya”. QS. Al-Fajr: 21-23

3. Dari Abdullah bin Mas’ud berkata: Rasulullah SAW
bersabda:


Neraja jahannam didatangkan pada hari itu, dia memiliki tujuh puluh tali kekang, bersama setiap tali kekang terdapat tujuh puluh malaikat yang menariknya.” HR. Muslim. (HR. Muslim 2842)

Mendatangi neraka dan orang yang pertama kali melewati titian:

1. Firman Allah SWT:


71. Dan tidak ada seorangpun dari padamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. 72. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut”. QS. Maryam: 71-72

2. Dari Abu Hurairah , sesungguhnya manusia berkata: Ya Rasulullah, apakah kami bisa melihat Rabb kami di hari kiamat… dan di dalam hadits


“Dan dibentangkan titian di antara dua punggung neraka jahanam, maka aku dan umatkulah yang pertama-tama melewatinya.” Muttafaqun ‘alaih. (HR. al-Bukhari 806. dan Muslim 182. dan ini adalah lafazhnya.)
Dasar neraka:

1. Dari Abu Hurairah berkata: Kami bersama Rasulullah SAW, ketika terdengar ada suara yang terjatuh. Maka Nabi SAW
bersabda: ‘Apakah kalian mengetahui suara apakah ini? Ia (Abu Hurairah ) berkata: “Kami berkata: “Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui”‘ Beliau bersabda:


“Ini adalah batu yang dilemparkan di neraka sejak tujuh puluh tahun yang silam, ia terjatuh saat ini di neraka hingga mencapai dasarnya”. HR. Muslim (HR. Muslim 2844)

2. Dari Samurah bin Jundub , sesungguhnya ia mendengar Nabi SAW
bersabda:


“Sesungguhnya di antara mereka ada yang diambil (dibakar) oleh api neraka hingga dua mata kakinya, ada yang mencapai pinggangnya, dan ada yang mencapai lehernya.” HR. Muslim. (HR. Muslim 2851)

Ukuran bagi besarnya bentuk tubuh penghuni neraka:

1. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW
bersabda:


Gigi geraham atau gigi taring orang kafir seperti bukit Uhud dan kekasaran kulitnya mencapai perjalanan tiga hari.” HR. Muslim. (HR. al-Bukhari 6551. dan Muslim no. 52. ini adalah lafazhnya.)

2. Dari Abu Hurairah sesungguhnya Nabi SAW
bersabda:


“Jarak antara dua punggung orang kafir di neraka seperti perjalanan tiga hari bagi yang berkendaraan dengan cepat.” Muttafaqun ‘alaih. (Gunung di antara ‘Araj dan Ruwaitsah, di sebelah kanan orang yang berjalan dari Madinah menuju Makkah. Lihat: an-Nihayah fi Gharibil Hadits wal Atsar, karya Ibnu al-Atsir.)

3. Dari Abu Hurairah , dari Nabi SAW, beliau bersabda:


Gigi geraham orang kafir di hari kiamat seperti bukit Uhud, lebar kulitnya sepanjang tujuh puluh hasta, lengannya seperti bukit Baidhaa`, pahanya seperti bukit Warqaan, dan tempat duduknya di neraka jarak di antara aku dan Rabadzah.” HR. Ahmad dan al-Hakim. (Shahih/ HR. Ahmad no. 8327. dan al-Hakim 8759. dan ini adalah lafazhnya. Lihat: as-Silsilah ash-Shahihah 1105. 189)

Kekuatan panas api neraka:

1. Firman Allah SWT:


97. “Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat (diseret) atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu dan pekak. tempat kediaman mereka adalah neraka jahannam. Tiap-tiap kali nyala api Jahannam itu akan padam, kami tambah lagi bagi mereka nyalanya. 98. Itulah balasan bagi mereka, Karena sesungguhnya mereka kafir kepada ayat-ayat Kami”. (QS. Al-Israa`:97-98)

2. Dari Abu Hurairah , sesungguhnya Nabi SAW
bersabda:


“Api kamu ini, yang anak cucu Adam menyalakannya adalah satu bagian dari tujuh puluh bagian dari panasnya neraka Jahanam.” Mereka bertanya: “Demi Allah, sesungguhnya sudah cukup panas, wahai Rasulullah.” Beliau menjawab: “Sesungguhnya dilebihkan atasnya dengan enam puluh sembilan bagian, semuanya sama seperti panasnya”. Muttafaqun ‘alaih.(
HR. al-Bukhari 3265. dan Muslim 2843. ini adalah lafazhnya.)

3. Dari Abu Hurairah ia berkata, ‘Rasulullah SAW
bersabda:


“Api neraka mengadu kepada Rabb-nya, ia berkata: “Ya Rabb, sebagian kami memakan sebagian yang lain. Maka Dia memberikan izin kepadanya dengan dua napas, satu napas di musim dingin dan satu napas di musim panas, maka panas yang sangat kuat yang kami dapatkan, dan dingin yang sangat kuat yang kamu temukan”. Muttafaqun ‘alaih. (HR. al-Bukhari 3260, ini adalah lafazhnya, dan Muslim 617.)

Bahan bakar api neraka:

1. Firman Allah SWT:


6. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan“. QS. At-Tahriim: 6

2. Firman Allah SWT:


24. “Peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir”. QS. Al-Baqarah:24

3. Firman Allah SWT:


98. “Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah, adalah umpan Jahannam, kamu pasti masuk ke dalamnya“. QS. Al-Anbiyaa`: 98

Lapisan- lapisan neraka:

Neraka terdiri dari beberapa lapisan, sebagiannya berada di bawah yang lain, dan orang-orang munafik berada di lapisan paling bawah dari api neraka, karena beratnya kekafiran mereka dan karena mereka menyakiti kaum muslim, sebagaimana firman Allah SWT:


145. “Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolongpun bagi mereka”. QS. An-Nisaa`:145

Sifat naungan di neraka:

1. Firman Allah SWT:


41. “Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu? 42. Dalam (siksaan) angin yang amat panas, dan air panas yang mendidih, 43. Dan dalam naungan asap yang hitam”. QS. Al-Waqi`ah: 41-43

2. Firman Allah SWT:


15. “Bagi mereka lapisan-lapisan dari api di atas mereka dan di bawah merekapun lapisan-lapisan (dari api). Demikianlah Allah mempertakuti hamba-hamba-Nya dengan azab itu. Maka bertakwalah kepada-Ku Hai hamba-hamba-Ku”. QS. Az-Zumar:16

3. Firman Allah SWT:


31. Yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka”. 32. Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana”. QS. Al-Mursalaat: 31-31

Para penjaga neraka:

1. Firman Allah SWT:


26. Aku akan memasukkannya ke dalam (neraka) Saqar. 27. Tahukah kamu apakah (neraka) Saqar itu? 28. Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. 29. (neraka Saqar) adalah pembakar kulit manusia. 30. Dan di atasnya ada sembilan belas (Malaikat penjaga). 31. Dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat: dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir”. QS. Al-Muddatstsir: 26-31

2. Dan malaikat Malik adalah malaikat penjaga neraka, sebagaimana firman Allah SWT:


77. Mereka berseru: “Hai Malik, biarlah Tuhanmu membunuh kami saja”. Dia menjawab: “Kamu akan tetap tinggal (di neraka ini)”. QS. Az-Zukhruf: 77

Makhluk yang dimasukkan ke neraka:

Dari Abu Sa’id al-Khudri , dari Nabi SAW, beliau bersabda:


Allah SWT
berfirman: “Wahai Adam!, Ia menjawab: “Ya, aku memenuhi penggilan-Mu, dan kebaikan ada di tangan-Mu. Dia berfirmanNya tersebut: “Keluarkanlah ba’tsun nar!: Ia bertanya: “Apakah ba’tsun nar itu?. Dia
berfirman: “Dari setiap seribu orang sembilan ratus sembilan puluh sembilan orang sebagai Bi’tsun nar (penghuni neraka). Saat itulah anak kecil menjadi tua, (“Dan gugurlah segala kandungan wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal mereka sebenarnya tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat keras”).
QS. Al-Hajj: 2. Mereka bertanya: “Siapakah di antara kami yang termasuk satu orang (yang satu) itu?. Beliau bersabda: “Bergembiralah! Sesungguhnya dari kalian satu orang dan dari Yajuj dan Majuj seribu orang”. Muttafaqun ‘alaih. (HR. al-Bukhari 3348. ini adalah lafazhnya, dan Muslim 222.)

[Untuk membaca lanjutannya, silahkan geser sedikit scrollbar ke paling bawah, lalu pada sebelah kanan label Pages, klik Page Number (Nomor Halaman) nya]

Leave a Reply

%d bloggers like this: