Hadits Lemah & Palsu 0506

Hadits No. 506
ORANG YANG TIDAK RELA DENGAN QADHA ALLAH (2)

Barangsiapa tidak rela dengan qadha Allah, dan tidak mengimani (sepenuhnya) takdir Allah, maka hendaknya ia mencari tuhan selain Allah.

Hadits ini sangat dha’if. Telah dikeluarkan oleh ath-Thabrani dalam Mu’jam ash-Shaghir (hlm. 187). Kemudian dari sanadnya juga diriwayatkan oleh Abu Naim dalam kitab Akhbar al-Ashbahan (II/ 228), juga al-Khathib dalam Tarikh Baghdad (II/227), dengan sanad dari Suhail bin Abdullah, dari Khalid al-Khidza, dari Abu Qilabah, dari Anas bin Malik r.a..

Ath-Thabrani mengatakan, “Tidak ada yang meriwayatkan dari Khalid al-Khidza kecuali hanya Suhail.”

Menurut saya, nama lengkap Suhail adalah bin Abi Hazm. Dan dia dinyatakan dha’if oleh jumhur ahli hadits. Wallahu a’lam.

Leave a Reply

%d bloggers like this: