Hadits Lemah & Palsu 0505

Hadits No. 505
ORANG YANG TIDAK RELA DENGAN QADHA ALLAH (1)

 

Allah SWT berfirman dalam hadits Qudsi: ‘Barangsiapa tidak rela dengan qadha (ketetapan)-Ku, dan tidak pula bersabar terhadap cobaan-Ku, maka hendaklah ia mencari tuhan selain Aku.’

Hadits ini sangat dha’if. Telah diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam al-Majruhin (I/324), diriwayatkan pula oleh ath-Thabrani dalam Mu’jam al-Kabir, juga oleh Ibnu Asakir (I/115), dan lainnya, dengan sanad dan’ Said bin Ziad sama seperti sanad di atas (hadits no. 504; Penj.).

Al-Haitsami dalam al-Majma’ az-Zawa’id (VII/207) menyatakan: “Dalam sanadnya terdapat Said bin Ziad bin Hind, sedangkan ia ditolak riwayatnya oleh jumhur muhadditsin.”

Sementara itu, al-Manawi mengutip pendapat al-Hafizh al-Iraqi dengan menyatakan: “Riwayat ini sangat dha’if.” Barangkali pernyataan al-Manawi ini lebih mendekati kebenaran.Wallahu a’lam bish-shawab.

Leave a Reply

%d bloggers like this: