Hadits Lemah & Palsu 0231

Hadits 231

Makanlah balah (kurma yang setengah masak) bercampur dengan yang sudah masak karena sesungguhnya setan marah bila melihatnya dan berkata, ‘Hiduplah anak cucu Adam selama mereka makan yang baru bersamaan dengan yang lama.’

Hadits ini maudhu’ dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah I/317 serta Uqaili dalam adh-Dhuafa’ halaman 467 dan Ibnu Adi II/364, al-Khatib dalam Tarikh Baghdad V/353, Abu Naim dalam Akhbar Asbahan I/134, al-Hakim dalam al-Mustadrak ‘ala Shahihain IV/21. Adz-Dzahabi dalam al-Mizan berkata, “Ini hadits munkar.” Pernyataan serupa juga datang dari Imam Nasa’i dengan penuh ketegasan. As-Sindi berkata, “Dalam kitab Az-Zawa’id disebutkan bahwa dalam sanad hadits tersebut terdapat Abu Zakir Yahya bin Muhammad yang oleh Ibnu Muin dinyatakan dha’if.”

Leave a Reply

%d bloggers like this: