Hadits Lemah & Palsu 0011

Hadits 11 

Sesungguhnya aku diutus sebagai pengajar.

Hadits ini dha’if dan diriwayatkan oleh ad-Darimi dalam Sunan-nya I/99, Ibnu Wahab dalam Musnad-nya VIII/164, Ibnul Mubarak dalam az-Zuhud II/220, dan ath-Thayalisi dengan nomor hadits 2.251. Kesemuanya dari Abdur Rahman bin Ziyad bin An’am, dari Abdur Rahman bin Rafi’, dari Abdullah bin Amr r.a.

Ibnu Hajar dalam Taqrib at-Tahdzib menyatakan sanad Abdur Rahman bin Ziyad dan Ibnu Rafi’ adalah lemah.

Leave a Reply

%d bloggers like this: